• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Šakių krašto žymesnių žmonių sukaktys


2020 metais

210 m. kunigui Juozui Dėdinui iš Vaitiekupių
190 m. inžinieriui Juozui Vaškevičiui iš Griškabūdžio
180 m. ūkininkui Jurgiui Grybui iš Pelenių
170 m. pedagogui Petrui Kriaučiūnui iš Papečkių
170 m. mokytojui, etnografui Pranui Užupiui iš Griškabūdžio
170 m. kunigui Pranciškui Būčiui iš Šilgalių
170 m. gydytojui Jonui Izidoriui Dielininkaičiui iš Miknaičių
160 m. kunigui Jonui Rugiui iš Rugių
150 m. literatui Juozui Čepukaičiui iš Naumiesčio
140 m. kunigui Vincui Ambraziejui iš Žvirgždaičių
130 m. skulptoriui Vincui Grybui iš Pelenių
130 m. kompozitoriui Antanui Vanagaičiui iš Valių
130 m. kunigui Konstantinui Justinui Augustaičiui iš Voverių
120 m. vertėjui Pranui Povilaičiui iš Šunkarių
120 m. pedagogui Vytautui Banaičiui iš Vaitiekupių
120 m. tapytojui Maksui Bandui iš Naumiesčio
120 m. visuomenininkui Pranui Gluodui iš Buižių
120 m. istorikui Antanui Kučui-Kučinskui iš Juškų
120 m. pulkininkui Justinui Kuncaičiui iš Žaltynų
120 m. kriminologui Petrui Gustavui Pamataičiui iš Kuprių
120 m. dailininkui Jonui Prapuoleniui iš Tupikų
100 m. psichologui Vytautui Bieliauskui iš Plačkojų
100 m. fotografui, tautodailininkui Valentinui Ruzgiui iš Šilgalių
90 m. kraštotyrininkui Bernardui Aleknavičiui iš Lekėčių
90 m. biofizikui Eimučiui Naruševičiui iš Bliuvų
80 m. gydytojui Arimantui Dumčiui iš Kauno
80 m. dailininkui Algimantui Kurui iš Šakių
80 m. išradėjui Jonui Linkaičiui iš Luobiškių
80 m. chorų vadovui Leonui Pranuliui iš Šakių
80 m. poetui Juozui Ruzgiui iš Akėčių
70 m. dainininkui, muzikui Jonui Valuckui iš Branduoliškių
60 m. režisierei Gražinai Pupkytei-Guzovijienei iš Arminų
60 m. skulptoriui Mindaugui Šnipui iš Šakių
55 m. poetei Vilmai Isevičiūtei-Grigonienei iš Plokščių

2019 metais

220 m. kunigui Juozapui Šipailai iš Naumiesčio par.
190 m. kunigui Kazimierui Kalėdai iš Šakių
190 m. kunigui, leidėjui Martynui Sederevičiui iš Lukšių vlsč.
180 m. kunigui, vertėjui Lukui Staugaičiui iš Naumiesčio par.
170 m. kunigui Prancičkui Būčiui iš Šilgalių k., Slavikų par.
160 m publicistui Juozui Adomaičiui-Šernui iš Lukšių vlsč.
160 m. bibliografui Juozui Angrabaičiui iš Pervazninkų
160 m. vertėjui, kunigui Juozui Dailidei iš Sintautų vlsč.
160 m. kanauninkui Jonui Giedraičiui iš Degučių
150 m. gydytojui, vertėjui Antanui Lingiui iš Sintautų vlsč.
150 m. vertėjui Jonui Račiūnui iš Kudirkos Naumiesčio vlsč.
150 m. bibliofilui, kunigui Vincui Rubikui iš Sintautų vlsč.
150 m. vertėjui Kaziui Samajauskui iš Gelgaudiškio vlsč.
150 m. visuomenės veikėjui Pranui Stanaičiui iš Būblelių vlsč.
140 m. gydytojui Jonui Jonikaičiui iš Sintautų vlsč.
140 m. muzikui, kunigui Jonui Kasakaičiui iš Griškabūdžio vlsč.
140 m. švietėjui, pedagogui Feliksui Martišiui iš Kidulių vlsč.
140 m. dramaturgui Jonui Skinkiui iš Gižų vlsč.
140 m. kunigui Pranui Baltrušaičiui iš Griškabūdžio
140 m. knygnešiui Vincui Levickui iš Naumiesčio
130 m. savanoriui Jonui Izokaičiui iš Žemosios Panemunės
130 m. teisininkui Jonui Pikčilingiui iš Sintautų vlsč.
130 m. mokytojui Juozui Siderevičiui iš Griškabūdžio vlsč.
130 m. mokytojui Viktorui Vailokaičiui iš Pikžirnių
120 m. profesoriui Blažiejui Abraičiui iš Tupikų
120 m. partizanui Antanui Čereškevičiui iš Kriūkų vlsč.
120 m. šauliui Vladui Išganaičiui iš Kriūkų vlsč.
120 m. karininkui Antanui Jonaičiui iš Būblelių vlsč.
120 m. kunigui, pedagogui Justinui Juodaičiui iš Sintautų vlsč.
120 m. Lietuvos savanoriui Jonui Mačiulaičiui iš Sintautų vlsč.
120 m. istorikui, kunigui Jonui Matusai iš Plokščių vlsč.
120 m. majorui Simui Narušiui iš Kidulių vlsč.
120 m. literatui Antanui Naujokaičiui iš Slavikų vlsč.
120 m. visuomenės veikėjui Juozui Orentui iš Būblelių vlsč.

2018 metais

175 m. kunigui Eliziejui Strimaičiui iš Kėkštų k., Griškabūdžio vlsč.
170 m. kunigui Pranui Augustaičiui iš Voverių k., Sintautų vlsč.
170 m. kunigui, literatui Jonui Užupiui iš Šunkarių k., Zyplių vlsč.
165 m. kunigui Juozapui Antanavičiui iš Paplynių k., Naumiesčio apskr.
160 m. kunigui Pranciškui Andriukaičiui iš Slavikų
160 m. mokytojui Petrui Dumčiui iš Eiciūnų k., Kriūkų vlsč.
160 m. visuomenės veikėjui, poetui Vincui Kudirkai iš Paežerių k.,
160 m. spaudos darbuotojui Kazimierui Prapuoleniui iš Lauckaimio k., Būblelių vlsč.
160 m. varpininkui Juozapui Rūgiui iš Rūgių k., Sintautų vlsč.
160 m. mokytojui Jonui Stalioraičiui iš Zigmantų k., Griškabūdžio vlsč.
160 m. vargonininkui Antanui Švedui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
155 m. kunigui Petrui Dvaranauskui iš Barzdų vlsč.
155 m. rašytojui Pranui Mašiotui iš Pūstelninkų k., Būblelių vlsč.
155 m. knygnešiui Jonui Stravinskui iš Šiaudinės k., Kidulių vlsč.
150 m. skulptoriui Antanui Jucaičiui iš Kiaulupių k., Sintautų vlsč.
150 m. vargonininkui Juozui Petrui Pranaičiui iš Panenupių k., Griškabūdžio vlsč.
150 m. literatui Justinui Zubrickui iš Turčinų k., Būblelių vlsč.
145 m. spaudos darbuotojui Antanui Naujokaičiui iš Balseliškių k., Sintautų vlsč.
145 m. publicistui Vincui Totoraičiui iš Bliuviškių k., Griškabūdžio vlsč.
135 m. visuomenės veikėjui Juozui Garšvai iš Šilėnų k., Plokščių vlsč.
135 m. visuomenės veikėjui Pijui Grigaičiui iš Būblelių vlsč.
135 m. miškininkui Povilui Malvicui iš Žečkalnių k., Barzdų vlsč.
135 m. rašytojui Kaziui Puidai iš Šėtijų k., Lekėčių vlsč.
135 m. gydytojui Pranui Puskunigiui iš Sintautų
135 m. kunigui Stanislovui Raubai iš Pusdešrių k., Slavikų vlsč.
130 m. švietėjai Cecilijai Bindokaitei iš Žemosios Panemunės
130 m. pedagogui, kunigui Antanui Dailidei iš Sintautų vlsč.
130 m. matematikui, publicistui Pranui Dailidei iš Sintautų
130 m. visuomenės veikėjui Stasiui Paužai iš Simokų k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. muzikui Juozui Kamaičiui iš Sintautų
125 m. mokytojai Marijai Kaunaitei iš Sintautų
125 m. visuomenės veikėjui Mikui Mikelkevičiui iš Gelgaudiškio
125 m. mokytojui Jonui Puikūnui iš Rogupių k., Griškabūdžio vlsč.
125 m. teisininkui Vaclovui Sidzikauskui iš Šiaudinės k., Kidulių vlsč.
125 m. savanoriui Jonui Sutkui iš Šalnynės k., Paežerėlių vlsč.
125 m. savanoriui Antanui Šventoraičiui iš Kriūkų
125 m. savanoriui Bernardui Tamulaičiui iš Kerų k., Lukšių vlsč.
120 m. kompozitoriui Pranui Ambrazui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
120 m. mokytojai Onai Jakaitytei-Eretinei iš Pakorbūdžių k., Sintautų vlsč.
120 m. miškininkui Antanui Rubikui iš Skaistgirių k., Sintautų vlsč.
120 m. karo lakūnui Simui Stanaičiui iš Žemosios Panemunės
120 m. savanoriui Jonui Treiniui iš Plokščių
115 m. poetui Konstantinui Bajerčiui iš Pajotijų k., Plokščių vlsč.
115 m. mokytojui Juozui Izidoriui Dailidei iš Sintautų vlsč.
115 m. žurnalistui Jonui Kasperaičiui iš Naumiesčio
115 m. mokytojui, poetui Jonui Rudzevičiui iš Šuopių k., Sintautų vlsč.
115 m. kunigui Juozui Stankevičiui iš Žardelių k., Griškabūdžio vlsč.
115 m. dailininkui Jonui Šileikai iš Jadagonių k., Lekėčių vlsč.
115 m. mokytojai Kunigundai Užupytei-Keblinskienei iš Švediškių k., Lukšių vlsč.
110 m. kunigui, rašytojui Vytautui Jonui Bagdonavičiui iš Slavikų
110 m. poetui Simui Bakšiui iš Kidulių
110 m. žurnalistui Vladui Bakūnui iš Lukšių
110 m. mokytojui Juozui Klimaičiui iš Starkų k., Sintautų vlsč.
110 m. dailininkui Juozui Penčylai iš Naumiesčio
110 m. gydytojui Jonui Sandargui iš Vaitiekupių k., Sintautų vlsč.
110 m. prozininkui Antanui Steponaičiui iš Ožinių k., Lukšių vlsč.
110 m. karininkui Juozui Tėveliui iš Laučiškių k., Lukšių vlsč.
110 m. poetei Gražinai Tulauskaitei-Babrauskienei iš Lekėčių
110 m. teisininkui Viktorui Užupiui iš Švediškių k., Lukšių vlsč.
105 m. literatui Pranui Gailiūnui iš Katilių k., Griškabūdžio vlsč.
105 m. žurnalistui Jonui Lenktaičiui iš Slavikų
105 m. aviatoriui Broniui Oškiniui iš Barzdų
105 m. rašytojui Vytautui Tamulaičiui iš Sutkiškių k., Kriūkų vlsč.
100 m. gydytojui Justinui Dėdinui iš Vaitiekupių k., Sintautų vlsč.
100 m. kunigui, tapytojui Juozui Domeikai iš Lukšių
100 m. pedagogei Klementinai Tėvelytei-Žirgulienei iš Laučiškių k., Lukšių vlsč.
100 m. literatei Juozapai Feiferienei iš Ritinių
95 m. tautosakos rinkėjai Marijai Aleksynaitei-Baltrušaitienei iš Kriūkų
95 m. atsiminimų autoriui Gedeminui Almonaičiui iš Gudaičių k., Būblelių vlsč.
95 m. atsiminimų autoriui Juozui Almonaičiui iš Šilgalių k., Jankų vlsč.
95 m. kunigui Jonui Dėdinui iš Veršių k., Sintautų vlsč.
95 m. vertėjui Juozui Naujokaičiui iš Juškakaimio
95 m. tautosakininkei Marijai Baltrušaitienei iš Kriūkų
95 m. kunigui Juozui Jakaičiui iš Santakų
90 m. poetui Vincui Korsakui iš Lukšių
90 m. atsiminimų autoriui Kęstučiui Balčiūnui iš Karališkių k., Kidulių vlsč.
90 m. poetei Veronikai Masaitienei iš Karčrūdės
90 m. redaktoriui, kraštotyrininkui Stasiui Stankevičiui iš Juškakaimio k., Slavikų vlsč.
85 m. kraštotyrininkei, lituanistei Marijai Puodžiukaitienei iš Sintautų
85 m. kultūros istorikui Albinui Vaičiūnui iš Gegužių k., Paežerėlių vlsč.
85 m. sportininkei lengvaatletei Birutei Kalėdienei iš Baltrušių

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-17 15:06