Komplektavimo skyrius

KNYGŲ KOMPLEKTAVIMO IR TVARKYMO SKYRIUS

Komplektavimo skyrius įsikūrė po centralizacijos 1977 m. sausio 15 d. ir gyvuoja 35 m. Dirba 3 darbuotojos: skyriaus vedėja Teresė Milkerienė, bibliotekininkės: Irena Pašilskienė, Birutė Matulaitienė.

Sudaryta komplektavimo taryba iš 9 asmenų, kuri dalyvauja užsakant literatūrą viešajai bibliotekai, sprendžia įvairius knygų komplektavimo klausimus. Komplektuojamos knygos, garso,vaizdo ir kiti dokumentai Šakių VB skyriams ir padaliniams. Bendradarbiaujame su UAB“Šviesa“, „Pegaso“ knygynu ir kt.

2011 m. viešosios bibliotekos fondai papildyti 4758 egz. Iš viso VB yra 195157 egz. dokumentų.

2011 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija skyrė 34791 Lt. Lėšų.

Didžiąją dalį leidinių sudaro dovanotos, arba paramos būdu gautos knygos ir Šakių raj. savivaldybės lėšomis įsigyti leidiniai.

Komplektavimo sk. pradėjo dirbti LIBIS programa nuo 2001 m. gruodžio mėn. Kompiuterinis katalogas papildomas kasmet apie 1500 bibliografinių įrašų.

Rekataloguojami padalinių fondai. Į kompiuterinį katalogą įtraukti K.Naumiesčio, Gelgaudiškio, Kriūkų, Sintautų, Lekėčių fondai. Ruošiami rekataloguoti : Lukšių, Kidulių, Slavikų, Sudargo padalinių fondai. Rekataloguota iš viso: 41763 BĮ , 63069 egz.

Komplektavimo sk. darbuotojos atlieka patikrinimus-perdavimus padaliniuose ir skyriuose, konsultuoja padalinių darbuotojas fondų tvarkymo ir nurašymo klausimais.

Užsakomi periodiniai leidiniai skyriams ir padaliniams iš Šakių raj. savivaldybės skiriamų lėšų.

Stengiamės užtikrinti, kad VB skyriuose ir padaliniuose komplektuojami dokumentai ir periodiniai leidiniai atitiktų VB vartotojų poreikius.