Vilties ir gedulo diena Stalioriuose

Vilties ir gedulo diena Stalioriuose

Mes sugrįžtam namo
Kaip daina išvaryta.
Tėvas dalgį pustys
Ankstų vasaros rytą.

Mes papuošim tave
Margom juostom,
Kad priglaustum švelniai,
Ir paguostum...

A. Klimaitienė eil. „Tėvyne", iš kn. „Ramunių laukas"

Gedulo ir vilties dienos paminėjimai vyksta visoje Lietuvoje. Ir Staliorių kaimo koplytėlėje, jau tradicija tapęs renginys, vyksta kasmet. Čia susirenka šio ir aplinkinių kaimų gyventojai, bendruomenės nariai, suvažiuoja mirusiųjų artimieji, svečiai. Prieš Šv. Mišias mūsų kaimo moterys gieda giesmes už partizanus, už šio kaimo mirusiuosius, už Staliorių kaimo poetą, kraštotyrininką Juozą Didžbalį. Šv. Mišias laikė Lukšių parapijos klebonas Vytautas Insoda. Po jų - minėjimas. Kiekvienais metais programa keičiasi, darosi įdomesnė. Čia nemažas rūpestis naujai išrinktos Liepalotų bendruomenės centro „Tėviškė" pirmininkės Alvyros Janavičienės.

Šių metų literatūrinę muzikinę kompoziciją „Vakar ir visados" parengė Šakių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė. Jai talkino poetės Rita Mockeliūnienė, Danutė Batisienė ir rajono tarybos narė, gitaristė Violeta Simonavičienė. Minėjime kalbėjo Lukšių seniūnas V. Cikana, tremtiniai A. Martišienė, J. Ulinskas ir kt. Nuoširdžiai suskambėjo giesmės Staliorių kapinaitėse.

Liepalotų padalinio bibliotekininkė Teresė Ulinskienė

Nuotraukos T. Ulinskienės