• I-V 9:00-18:00
  • VI 10:00-16:00

Naujiena

Paroda „Rajono laikraščiai 1970–1992 m. Šakių viešojoje bibliotekoje“

2021 05 07

Paroda „Rajono laikraščiai 1970–1992 m. Šakių viešojoje bibliotekoje“ – tai dar vienas „Lietuvių kalbos dienų 2021“ renginys. Ji skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Pačiu pirmuoju lietuvišku periodiniu leidiniu formaliai laikomas žurnalo pobūdžio spaudinys „Nusidavimas Dievo karalystėje“, leistas Tilžėje (1823–1825), ir jo tęsinys – Karaliaučiuje 1832–1921 m. leistas J. F. Kelkio ir kt. redaguotas žurnalas „Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą (nuo 1837 m. – praplatinimą) tarp žydų ir pagonių“.

Pirmuoju lietuvišku laikraščiu spaudos tyrinėtojas D. Kaunas linkęs laikyti 1849 m. Klaipėdoje leistą „Lietuvininkų priedelį“, redaguotą kun. R. A. Zippelio.

Caro valdžiai 1864 m. uždraudus lietuvių spaudą lotyniškomis raidėmis, ketinimai išleisti laikraštį Lietuvoje buvo palaidoti keturiems dešimtmečiams.

Naujas etapas lietuvių nacionalinio judėjimo ir periodinės spaudos istorijoje prasidėjo su „Aušros“ (1883–1886) pasirodymu.

Žmonijoje – gausybė visokiausių reiškinių. Daugelį jų stengiamasi suvokti, vienaip ar kitaip įvertinti. Ieškant informacijos, kiekvienas per savo gyvenimą perskaito periodinių leidinių, o ypač rajono. Tai ir Kalba. Ir Akimirka. Ir Gyvenimas. Ir Istorija... Istorija, kurioje pateikta būtent to meto informacija.

Bibliotekoje saugomi rajone leidžiami laikraščiai, nes juose faktai, žmonės, kurių žodžių ir darbų šviesa, sklindanti iš metų glūdumos, grindžia ir lemia mūsų mintis, gyvenimo vertybes ir žingsnius.

1945-ųjų balandžio 1 d. Griškabūdyje buvo pradėtas leisti rajono laikraštis „Tikruoju keliu“. Nuo 1950 m. gruodžio 13 d. jis ėjo pavadinimu „Socialistinis kelias“, o nuo 1962 m. balandžio 25 d. – „Draugas“. Pirmuosius du jo numerius pasirašė redaktoriaus pavaduotojas Stasys Stankevičius, o nuo trečiojo – redaktorius Juozas Rutkauskas. 1970–1977 m. laikraštį redagavo Antanas Salys, vėliau – Gintautas Petras Judickas, Klemensas Jurkevičius, Algis Abraitis. 12 metų redaktoriavo Aldona Zavistauskienė. 2000 m. „Draugą“ nupirko UAB „Daugtaškis“ akcininkas Vytas Januškevičius ir kolektyvui pradėjo vadovauti Brigita Januškevičienė. Nuo 2018 m. direktorius – V. Januškevičius. Dabar redaktorė Gintarė Martinaitienė.

Būtų labai įdomu pavartyti visus „Draugo“ laikraščio komplektus. Turime 1970, 1971, 1975, 1976 metų nepilnus komplektus. Nuo 1977-ųjų yra visi.

1992 m. balandžio 1 d. išleistas pirmasis laikraščio „Valsčius“ numeris, redaktorė Giedrimė Didžiapetrienė. Nuo 1993 m. laikraščio leidėju tapo UAB „Dimstis“ (direktorius Arvydas Didžiapetris). Per 25-erius metus „Valsčius“ tapo zanavykų gyvenimo dalimi. 2016 m. rugsėjo 16 d. išėjo paskutinis „Valsčiaus“ numeris, tačiau netrukus tų pačių metų rugsėjo 30 d. dienos šviesą išvydo naujas leidinys „Laikraštis „Valsčius“, redaktorė Giedrimė Didžiapetrienė.

Verta paskaityti abu rajone einančius laikraščius.

1988 m. pradėjus kurti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizacijas, netrukus ėmė eiti Sąjūdžio periodiniai leidiniai. 1988 m. Šakiuose pradėtas leisti laikraštis „Žiburys“. Iki 1989 m. gruodžio 8 d. išleistas 31 numeris, dauginamas rotaprintu ir ėjo kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šakių grupės (seimelio) informacinis biuletenis. Iki 1990 m. gruodžio 19 d. buvo spausdinamas spaustuvėje ir turėjo paantraštę „Šakių Sąjūdžio laikraštis“ arba „Šakių rajono laikraštis“. Steigėjas, leidėjas ir redaktorius – Arvydas Vaičiūnas. Bendradarbiavo Vytautas Brazaitis, V. Duoba, Vidas Venslovaitis. Tiražas 1990 m. – 1500 egz. Išleisti 44 numeriai.

Laikraštis „Zanavykas“ rašė apie krašto istoriją ir kultūrą, kraštotyrininkų darbus. Jis leistas nuo 1989 m. spalio mėn. Įsteigė Lietuvos kraštotyros draugijos Šakių rajono skyrius J. Bakšo iniciatyva. 1989–1992 m. buvo mėnraštis, nuo 1993 m. – ketvirtinis leidinys. Tiražas 1989 m. – 3000 egz., 1997 m. – 600 egz. Redaktoriai Juozas Bakšas (1989–1991), Giedrimė Želionienė-Didžiapetrienė – nuo 1991 m.

Išskirtinis vaidmuo Lietuvos istorijoje yra laikraštis „Aušra“. Išleista jo buvo 40 numerių (1883–1886). Atgaivino jį ir paruošė 1 numerį 1975 m. kunigas Pranas Račiūnas Paluobiuose, kunigo V. Vizgirdos rūpesčiu 1915–1916 m. pastatytoje klėtelėje.

Gaila, kad nepavyko rasti šio laikraščio „Aušra“. Tikime, kad kada nors bent kopiją atrasime.


Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-29 17:52